bf354番号封面

bf354番号封面

又云∶乌鸟背飞而向啼也。 又用猪胆连汁,笼住阴头。

在畜属火,故易繁而性热也。用鹁鸽屎三两,炒黄为末。

自能生育,或云鼍虱化蝠,鼠亦化蝠,蝠又化魁蛤,恐不尽然。或身体微热,有少汗出佳。

《山海经》云∶丹穴之山有鸟,状如鸡,五采而纹,饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。 屡用屡验,真近世神方也。

颂曰∶今惟河东州郡有之。补血益气,治远年劳损,煮汁空心饮。

损伤接骨∶五灵脂一两,茴香一钱。  【主治】伤损接骨。

Leave a Reply